‘εγŠOŒκŠw‰@

OSAKA LANGUAGE COLLEGE

입 학 원 서

Application@for admission

 


1.

영문성명F                                                       

 

Name in Roman Letter    Family Name    Given Name

2.

한자 이름F                        @                                

 

Name in Chinese Letter

3.

국적F@@@@  @@@@@@@@@‚SD성별F@ @@ 

 

Nationality@@@@@@@@@@@@@Sex@@@Male     Female

5.

생년월일F@@ @  @  @@ @@        @@@  @

Date of Birth       Year  Month  Dare        @@@@@Age

 

6.

출생지F@@@     @@@@@@@@@     7.혼인F@@@ @@ 

 

Place of Birth                  Marital Status   Married   Single

8.

최종학력F Education(Last school or institution )

 

 대학원@@@@ 대학@@@ 각종단기대학@@@ 각종전문대학

 

Doctor or Master   University    Junior college      Advanced vocational school

 

 고등학교@@@@@@ 기타

 

High school         Other

9.

직업F                    

 

Occupation

10.

현주소F§                                                                

 

Present Address@

 

전화번호F@@@@@@@@@@@@@@팩스번호F                        

 

Telephone@@@@@@@@@@@@@ @FAX

11.

일본의연락처F@@@@@ 있음@@ 없음@@(있는경우)@@연락자F오사카외국어학원  

 

Contact Point in Japan@@Yes@@No@@iIf yesj@@@Name

 

주소F§                                                                 

 

Address

 

전화번호F                            팩스번호F@@@@@@@@@@@@

 

Telephone@@@@@@@@@@@@@@@@FAX

12.

여권F@ 있음@@ 없음@(1)번호F@@@     (2)발행기관F@@@@@@@@

 

Passport  Yes    No       No.                   Issuing Authority

 

(3) 발행일자F@    @@@@@@(4)유효기간F@  @@@@@

 

@@Date of Issue    Year  Month  Day    Date o Expiration   Year  Month  Day

13.

사증 신청 예정지F@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Place to Apply for Visa

14.

일본어학습예정기간@@@ 3개월@@@ 6개월@@ 1@@ 1.5@@ 2

 

Expected Study Period @ ‚RMonths     6 Months     1 Year     1.5 Year   2 Year

 

 

 

15.

졸업후의예정F@@@@ 귀국@@@@@@@@@   일본에서 진학

 

Plan after graduation    Return to home country     Enter a school of higher level in Japan

 

 일본에서 취업@@@@@ 기타

 

                       Find work in Japan         Others

16.

재일가족(EE베우자E자녀등) Family in Japan(Father, Mother, Spouse, Son, Daughter, etc...)

 있음Yes@@@@ 없음No@i있는경우 If Yesj

관계

Relationship

성명

Name

연령

Age

국적

Nationality

동거예정의유무

Residing with Applicant or not

직업

Occupation

재류 자격(재류 기간)

Status of Residence(Period of stay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.@@학비등의 경비 FPerson who has financial responsibility for Applicantfs stay in Japan

성명

Name

 

국적

Nationality

 

본인과의관계

Relationship

 

직업

Occupation

 

주소

Address

 

전화

Phone

 

팩스

FAX

 

지변방법

Method of support

 본인부담@ 외국에서의송금@@@@ 재일지원자@@ 장학금@@ 기타

Self       Remittance from outside   @Japan Guarantor  Scholarship @Others

18.  가족FFamily

성명

Name

관계

Relation

연령

Age

직업

Occupation

주소

Address

 

@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 긴급연락처F Emergency Contact Points

 

주소F@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Address

 

전화F@@@@@@@@@@@@@@@@@@팩스F@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Telephone@@@@@@@@@@@@@@@@ FAX

 

성명F@@@@@@@@@@@@@@@

 

Name

 

@@기입년월일F@@@@@@@@@@@@@@지원자성명F@@@@@@@@@@@@

 

@@@Date    @@@@@ Year   Month   Day       Signature of Applicant

 

 

 

 

@Personl of Record

1.

성명F@@@@@@@@@@@@@@@

2.국적F

 

Name @@@@@@@@@@@@@@@

Nationality @@@@@@@@@@@@@

3.

성별F                    @@ 4.생년월일F

 

Sex        @@@@@@@@@@Date of Birth@19@@@”N@@@@ŒŽ@@@@“ϊ

5.

현주소F

 

Present Addres @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

6.

배우자F@ Yes@@@ No       배우자성명F

6.

Married status                        Name of Spouse@@@@@@@@@@@@@@@@@

7.@@학력FEducational Background

학 교 명

소 재 지

     

재학년수

Name of school

Location

Number of Year Attneded

Years

 

 

@@@@  @`@@@     @@@

 

 

 

@@Year@ @Month @@    Year@ Month

 

 

 

@@@  @`@@@     @@

 

 

 

@@Year@ @Month @@    Year@ Month

 

 

 

@@@@  `@@@     @@@

 

 

 

@@Year@ @Month @@    Year@ Month

 

 

 

@@@@  @`@@@     @@@

 

 

 

@@Year@ @Month @@    Year@ Month

 

 

‡ŒvF

@@@@”N

8.@일본어학습경력 History of Japanese Language Study F@ Yes@@ No

   

소 재 지

           

총시간수

Name of school

Location

Period

Total Hours

 

 

@@@  @`@@@     @@

@@@시간

 

 

@@Year@ @Month @@    Year@ Month

@@ @Hours

 

 

@@@@  @`@@@     @@@

@@@@시간

 

 

@@Year@ @Month @@    Year@ Month

@@ @Hours

합계F

@@@@시간

9.@직업경력@Employment Record F@ Yes@@ No

근 무 처 명

Name of employer

소 재 지

Location

재 직 기 간

Period of Employment

 

 

@@@  @`@@@     @@

 

 

@@Year@ @Month @@@@ Year@ @Month

 

 

@@@@  @`@@@     @@@

 

 

@@Year@ @Month @@@@ Year@ @Month

10.@@일본에 출입국 이력Past Entry into/Stay in Japan

입국년월일

출국년월일

재류자격

체재지

Name of employer

Location

Status

Address in Japan

@@ @    @@

@@@@@@ 

 

 

@@Year@ @Month   Day

@@Year@ @Month   Day

 

 

@@@@@ @@

@@@@@@@@

 

 

@@Year@ @Month   Day

@@Year@ @Month   Day

 

 

¦출입국 이력이 더 있는 경우에는 별지에 기입해 첨부해주세요B

If you have more entries, please write that in the other paper and atach to this.

이상은 모두 사실이며, 본인이 직필한 것입니다.

I hereby declare the above statement is true and correct.

작성년월일F@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@본인서명F@@@@@@@@@@@

Date@@@@@@@ Year     Month   Day               @  Signature of Applicant

@@@취 학 이 유 서

@@Reason for studying Japanese

성명F@@@@@@@@@@@@

국적F

성별F

Name @@@@@@@@@@@@

Nationality @@@@@@@

Sex@@@@@@@

 

이유 Reason :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

일본어 수료 후의 진로F@@@@@@ 진학@@@ @ 귀국@@  @ 취직@@@ 기타

Your plan after stuing Japanese     Enter College  Return Home    Job        Others

 

‚PD진학희망처FThe College You Want Enter

 

 

(1) 학교명F

 

 

(2) 학과F

 

Name

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Department@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

(3)  주소F

Address

 

(3) 전화번호F

Address

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@

Telephone@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

2D귀국처F

@Returning Address in your country@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

3D취직처F

@Company and the address of employment @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

4D기타F

@Others@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

 

작성년월일F@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@본인서명F@@@@@@@@@@@

Date@@@@@@@ Year     Month   Day               @  Signature of Applicant

 

 

 

       

일본법무부장관@

@@@@@국적@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@성명@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@일생@@@( E )@

재  류  중
@@@@@@@@@@@@@@@@@

나는, 이번에 상기의 것이 일본에@@@@@@ 경비 지변자가 되었으므로, 아래와 같이 경비 지변의

입국했을경우

인수 경위를 설명하는 것과 동시에 경비 지변에 대해 증명합니다B

‹L

‚P@경비 지변의 인수 경위i신청자의 경비 지변을 인수한 경비 신청자와의 관계에 대해 구체적으로 기재해 주세요.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‚Q@경비 지변의 내용

,@@@@@@@()는상기의 사람의 일본 체재에 대해서, 아래와 같이 경비 지변 하는 것을 증명합니다.

, 상기의 사람이 재류 기간 갱신 허가 신청 시에는, 송금 증명서 또는 본인 명의의 예금 통장(송금 사실, 경비 지변 사실이 기재된 ) 사본등으로, 생활비등의 지변 사실을 분명히 하는 서류를 제출합니다.

‹L

(1)

@@@@@

@@@@@@@@@@@@@‰~@@( 반년마다E연건 E1년반 E 2년일괄@)

(2)

@@@@

월액@@@@@@@@@@@‰~

(3)

@@@

@@(송금·입금등 지변 방법을 구체적으로 주세요.)

 

 

 

 

 

 

@@@@

경비지변자

@@@@@  §@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

성 명 i서명j

학생과의 관계@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@